Декларация за съгласие
за предоставяне на лични данни

По регламент EU 2016/679

Долуподписаният:

Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле

Дата на раждане:

Задължително поле
Задължително поле

Давам своето съгласие следните мои лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма „Агенция Митев-Радулов“ ООД за изброените цели:
Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“ информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирма„Агенция Митев-Радулов“ ООД , както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).