Общи условия и доставка


 

1.ПРЕДМЕТ

1.Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползуване на електронния  магазин www.beposh.bg , включително сключването на договор за покупко-продажба.


 

2.ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.“Агенция Митев-Радулов“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция : България, 5500 гр.Ловеч, ул.“Александър Кусев“ 9,  ЕИК  и идентификационен номер по ДДС BG203337430.

2.2.“Агенция Митев-Радулов“ООД администрира сайта AMR-watch.com и електронния магазин   www.beposh.bg.

2.3.“Агенция Митев-Радулов“ ООД ще бъде наричано за краткост по-долу Be Posh.

2.4.Можете да се свържете с Be Posh на посочения по-горе адрес, на телефони :

+359 887 63 25 07 или +359 887 54 62 11 или на и-мейл адрес info@beposh.bg.

3.ДЕФИНИЦИИ:

3.1.ПРОДАВАЧ – Be Posh.

3.2. САЙТ – домейна www.beposh.bg и неговите поддомейни.

3.3.КЛИЕНТ – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използува сайта www.beposh.bg  по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглeжда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и други.

3.4.ПРОФИЛ – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Заявката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, факури и др.)

3.5. ЛЮБИМИ  - раздел от Сайта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от стоки, от които се интересува.

3.6. ЗАЯВКА  – електронен документ, представляващ комуникационна форма  между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заяваява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.

3.7. СТОКИ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.8. ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия  за ползуване на Сайта.

3.9. СЪДЪРЖАНИЕ :

А.цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използуване на устройство, имащо връзка с Интернет;

Б.Всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

В.Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на слуйител/сътрудник на Продавача, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;

Г.Информацията, свързана със Стоките ;

Д.Данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

3.10 СПЕЦИФИКАЦИИ – всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им.


 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Общите условия на www.beposh.bg са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

4.2.Всяко използуване на този Сайт означава, че Клиентът а)внимателно се е запознал с общите условия за използуването му и (б) се съгласява да ги спазва безусловно.

4.3.Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Be Posh

 По всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.Be posh.bg има право да извършва промени  на условията за ползуване на Сайта по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени стоки по Заявки на Клиента.

4.5.При всяка промяна на Общите условия Be posh.bg ще информира за това Клиентите чрез публикуване на промените на Сайта.

4.6.Ако някоя от клаузите на насточщите Общи Условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите клаузи.

4.7.Изображенията на Стоките в Сайта имат информативен и насочващ характер .

4.8.Характеристиките и цените на Стоките, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Be posh.bg по всяко време.

4.9.Всички Стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Саита.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.Чрез регистрация на Заявка в Сайта, Клиентът се съгласява по телефон или имейл да заяви желанието си да купи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

5.2.Продавачът изпраща на Клиента по електронен път (имейл) или по телефона  уведомление за регистриране на Заявката е системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

5.3.В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки по свое усмотрение включително, не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички положения Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, при което единствената отговорност на Продавача в този случай е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

5.4.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез СМС, изпратен на телефона му,  на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Заявката.

5.5.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.Достъпът до Be posh.bg с цел регистрация на Заявка е позволен на всеки Клиент.

6.2.Комуникацията между Клиента и Продавача се осъществява директно на посочените в Сайта пощенски адреси, имейл и телефони.

6.3.Be posh.bg може да публикува на Сайта рекламна или промоционална информация за Стоките, както и за евентуални промоционални кампании.

6.4.Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (БГН) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси и не включват евентуалните транспортни разходи за физическата доставка на Стоката до Клиента.

6.5. В случай на онлайн плащания или банкови преводи, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата парична  транзакция, както и в случайте на обмен на валута, прилагани в банката, издала картата на Клиента, в случаите в които валутата е различна от български лев.

6.6.Клиентът няма право да да търси каквато и да била отговорност от Продавача за евентуални несъответствия между изображенията на Стоките в Сайта и действително доставените, както и за възможни технически грешки в Описанията на Стоките.

7.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.Продавачът предлага и продава на Сайта само Стоки, за чиито търговски марки притежава съответните разрешения и права.

7.2.Нищо в сключения между Продавача и Клиента от разстояние Договор за покупко-продажба на Стоки няма да се смята като разрешение от страна на Be posh.bg към Клиента последният да копира, разпространява , публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин  каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само Съдържанието на търговските марки, логата, изображенията, мултимедийното съдържание на Сайта или описанието на Стоките.

7.3.Клиентът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното писмено съгласие на Продавача.

7.4.Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Be posh.bg няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използува Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от използуваното средство за комуникация.

8.ЗАЯВКА

8.1.Клиентът може да прави Заявки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Заявка.

8.2.Всяка добавена в количката за покупки Стока, е достъпна само в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрация на Заявката и автоматичното запазване на Стоката.

8.3.Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил в Заявката, да са верни, пълни и точни към момента на изпращането на Заявката.

8.4.С изпращането на Заявката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Заявка или сключения Договор за покупко-продажба.

8.5.Продавачът има право да откаже да изпълни и анулира  Заявката на Клиента, като в този случай е длъжен да информира Клиента. Анулирането на Заявката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение  на никоя от страните Продавач и Клиент, съответно и никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение.

8.6.Клиентът поема  изцяло за своя сметка всички преки разходи по връщането на Стоки, предлагани от Продавача,  в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне отказаната от него Стока на пощенския адрес на Продавача  за кореспонденция от т. 2.1. от насточщите Общи Условия.

8.7.Продавачът се задължава да възстанови платената цена на  Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14(четиринадест) календарни дни от датата, на която получи писмено Уведомление от Клиента, че се отказва от Договора, по банкова сметка, изрично предоставена от Клиента в неговото уведомление до Продавача за отказ от Договора и след получаване на самата Стока на посочения от Продавача адрес.

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1.Клиентът се съгласява и Be posh.bg се задължава  предоставяните му от Клиента  каквито и да е негови  лични  или други данни ,   да  могат да бъдат използувани  от Продавача само и единствено  за законосъобразни цели.

10.ФАКТУРИРАНЕ-ПЛАЩАНЕ

10.1.Клиентът е длъжен да предостави на Продавача цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действуващото законодателство.

10.2.Продавачът е длъжен да издаде на Клиента фактура за заявените и доставени Стоки, въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

10.3.Получаването на издадената фактура при Клиента е с физическата доставка на заявената Стока или по електронен път на имейла, посочен от Клиента.

10.4.Клиентът заплаща пълната цена на заявените от него стоки чрез така наречения наложен платеж, при физическата им доставка при него, в това число допълнително и транспортния разход .

11.ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1.Продавачът се задължава да доставя заявените и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

11.2.Продавачът е длъжен да осигури подходящо опаковане на Стоките и изпращането на съответствуващите документи.

11.3.Продавачът не носи каквато и да е отговорност за забавяне или евентуални повреди по Стоката, резултат на действия или бездействия на куриерската фирма, доставяща Стоките.

12.ГАРАНЦИИ

12.1.ПРОДАВАЧЪТ предлага всички Стоки на Сайта  със съответната международна  гаранция за срок, считан от датата на издаване на фактурата и с продължителност, равна на продължителността , изисквана от законодателството на Р България.

12.2.Продавачът задължително окомплектова Стоката със съответната международна гаранционна карта, надлежно подпечатана и подписана от упълномощено от него длъжностно лице.

12.3.Когато Стоките са ръчни часовници и бижута от гаранцията са изключени каишка, верижка, батерия, стъкло и щети, причинени от неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на Клиента или трети лица.

12.4.Продавачът осигурява гаранционен и извън гаранционен сервиз за стоките в следните оторизирани сервизни центрове:

     - К енд К Тайм Студио Адрес: София, улица "Христо Белчев" №47 Телефон: 0887 85 24 16

     - Време 1990 ЕООД  Адрес: Плевен, улица "Димитър Константинов" №23  Телефон:  064/ 805 924       


 

13.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

13.1.Собствеността на Стоките се прехвърля с  предаването им на Клиента, само след извършване на плащането от негова страна на цялата дължима от него цена по Договора.

13.2.Предаването на Стоката на Клиента се удостоверява с неговия подпис на транспортния документ, предоставен от куриера.

14.ОТГОВОРНОСТ

14.1.Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди и щети, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

14.2.Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността заявената и платена Стока.

15.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1.Продавачът е задължен изцяло и безусловно да спазва изискванията на българския Закон за защита на личните данни. Личните данни, които клиентите предоставят на www.beposh.bg при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само за коректно приемане и изпълнение на поръчки, връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката. Be Posh.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

16.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

16.1.Настоящите Общи Условия са предмет на законите и нормативните актове на Република  България.

16.2.Евнтуални спорове, възникнали между Be posh.bg и Клиенти,  ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, то споровете ще се разрешават по българското законодателство пред Окръжния Съд в гр.Ловеч.